leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja

Szanowni Państwo, ten panel poświęcony został na przedstawienie naszej oferty

na wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb klientów indywidualnych
oraz firm zajmujących się projektowaniem oraz wykonawstwem infrastruktury technicznej.

 

Wykonujemy:

  • mapy do celów projektowych,
  • wytyczenia geodezyjne obiektów budowlanych (budynków) oraz infrastruktury technicznej,
  • inwentaryzacje geodezyjne,
  • lokalizacja urządzeń podziemnych, georadar,
  • podziały geodezyjne nieruchomości,
  • ustalenia granic nieruchomości, wyznaczenia i wznowienia znaków granicznych,
  • opracowania geodezyjne dla potrzeb postępowań sądowych.
  • opinie i analizy geodezyjne,
  • aktualizacja ewidencji gruntów,
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
Usługi geodezyjne

Inwentaryzacje geodezyjne są to czynności polegające na pomiarze istniejących obiektów, budynków, sieci, infrastruktury technicznej, dróg celem ich wykazania w bazach ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazach obiektów topograficznych (BDOT500). Inwentaryzacje geodezyjne są dokumentami potwierdzającymi istnienie danych obiektów w terenie, ich usytuowania oraz ich atrybutów technicznych. Inwentaryzacje geodezyjne wykonuje się w drodze bezpośredniego pomiaru geodezyjnego, a następnie opracowania wyników pomiaru. Wynikiem prac jest mapa z geodezyjną inwentaryzacją, opinia dotycząca prawidłowości posadowienia obiektu, a w przypadku dodatkowych wymagań ze strony inwestora również szkice, opis numeryczny obiektu przedstawiony w układzie sytuacyjnym i wysokościowym. Dane te mogą zostać przekazane w formie tradycyjnej, czyli papierowej, jak również w formie cyfrowej 2D i 3D.

Podziały geodezyjne nieruchomości wykonuje się w m. in. w oparciu przepisy ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Ustawy o gospodarce nieruchomości. Podziałów nieruchomości dokonuje się w celu wyodrębnienia z pierwotnej nieruchomości dwóch lub więcej działek wydzielonych geodezyjnie oraz osobno oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków. W większości przypadków, podziały nieruchomości wykonuje się celem przeniesienia własności na osoby trzecie lub darowizny. Z uwagi na położenie, zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapisy decyzji o warunkach zabudowy, istniejącą zabudowę, wymiary i inne cechy nieruchomości, która ma podlegać nieruchomości stosuje odpowiednią ścieżkę postępowania. Jest ona pochodna założeń właścicieli, zapisów przepisów prawnych oraz ładu przestrzennego. Każda nieruchomość rządzi się swoją charakterystyką. Należy zwrócić uwagę, że odpowiednie doradztwo w tej kwestii jest bardzo istotne i w wielu przypadkach proponowane przez nas sugestie wnosiły wiele pozytywnych elementów. W związku z powyższym zapraszamy do biura celem zapoznania się z naszą ofertą oraz umożliwienie nam przedstawienia Państwu najlepszych rozstrzygnięć.

Ustalenia granic nieruchomości, wyznaczenia i wznowienia znaków granicznych są czynnościami polegającymi na określeniu położenia w terenie granic działek ewidencyjnych oraz ich oznaczenie na gruncie. Postępowanie poprzedzone powinno być analizą materiałów geodezyjnych, dokumentacji prawnej, dokumentów potwierdzających własność oraz pomiarem terenowym. Czynności przeprowadzone na gruncie w obecności zawiadomionych stron powinny zakończyć się sporządzeniem protokołu z czynności. Są przypadki, że granice działek/punkty graniczne są wykazane w ewidencji gruntów z dokładnością niewystarczającą, bądź są błędne. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie powinno gwarantować zleceniodawcy, że użytkował będzie swój grunt, będzie miał pełną wiedzę o granicach działek. Należy zwrócić uwagę, że odpowiednio sporządzona dokumentacja może stanowić dowód w postępowaniu sądowym. W przypadku zakupu działki należy uzyskać wiedzę od właściciela o położeniu granic/punktów granicznych, aby uniknąć zakupu działki z wadą. W przypadku nie posiadania przez niego wiedzy i dokumentacji co do rzeczonych granic/punktów granicznych należy zwrócić się do geodety o ich wykonanie.

Opracowania geodezyjne dla potrzeb postępowań sądowych oraz wykazy synchronizacyjne. W ramach tych prac sporządzana jest dokumentacja dla celów wyjścia ze współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, sporów granicznych, uwłaszczeń, regulacji stanów prawnych itp. Z uwagi na specyficzny charakter prac geodezyjnych dla potrzeb postępowań sądowych decyzję o formie dokumentacji oraz zakresie prac podejmujemy po zapoznaniu się z całością dokumentacji oraz po rozmowie z wnioskodawcami. Wykazy synchronizacyjne są sporządzane w celu ujednolicenia stanu w ewidencji gruntów i stanu w dokumentach własności. Wykonywane są w gdy występują rozbieżności w numeracji działek i ich powierzchni.

Opinie i analizy geodezyjne. Są to opracowania mające na celu przedstawienie informacji o nieruchomości lub obiektach budowlanych pod kątem geodezyjnym. Opracowania te mają na celu określenie stanu faktycznego. Opinie dla potrzeb nieruchomości zawierają informację o stanie nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w dokumentach własności. Są wykorzystywane dla potrzeb określenia kierunków prac geodezyjnych i potrzeb w zakresie kolejnych prac niezbędnych do uzyskania oczekiwanego wyniku. Daje to informację o kosztach, trybach postępowań oraz terminach zakończenia prac. Opinie i analizy geodezyjne dotyczące obiektów budowlanych mają na celu określenie faktycznych wymiarów, kształtów, powierzchni, objętości oraz położeniu. Są wynikiem prac geodezyjnych, których zakres, formę i tryb dobieramy indywidualnie, tak by zaspokoić potrzeby inwestora.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obejmuje prace geodezyjne związane z połączeniami działek, wykazywaniem w ewidencji gruntów i budynków informacji o wyburzonych, nieistniejących budynkach, zmianami użytków gruntowych. Prace te polegają na doprowadzaniu zapisów ewidencji gruntów i budynków do zgodności ze stanem faktycznym.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów obejmuje prace związane z określeniem jakości gleb oraz ich sklasyfikowanie wg obowiązujących przepisów. Prace te są związane tematycznie z aktualizacją ewidencji gruntów.

Mapy do celów projektowych wykorzystywane są do sporządzania projektów usytuowania budynków, budowli, dróg, infrastruktury technicznej itd. Mapa do celów projektowych jest obrazem terenu. Elementy i rzeźba terenu przedstawiane są w formie znaków, symboli, opisów, linii. Treść mapy winna obejmować również elementy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, projektowane sieci itp. Na Państwa zlecenie wykonujemy takie opracowania. Mapa do celów projektowych może zostać wykonana w formie tradycyjnej (papierowej) i/lub cyfrowej, opatrzonej podpisem elektronicznym. Forma cyfrowa umożliwia prace projektowe w oprogramowaniu typu CAD. Zapis cyfrowej mapy do celów projektowych jest możliwy w formatach dwg, dxf, dgn.Mapy do celów projektowych mogą zawierać elementy, które mają znaczenie dla celów projektowych, a nie występują w katalogach znaków i symboli, np. linie zwisu sieci energetycznych.Na państwa życzenie możemy wykonać dodatkowo ortofotomapę, czyli zdjęcie terenu w dużej rozdzielczości wykonaną w wyniku nalotu dronem BVLOS, numeryczny model terenu (NMT), numeryczny model pokrycia terenu, przekroje oraz profile.

Wytyczenia geodezyjne obiektów budowlanych (budynków) oraz infrastruktury technicznej polegają na określeniu położenia projektowanych obiektów w terenie objętym inwestycją. Wytyczeń dokonuje się na podstawie opracowanych geodezyjnie projektów, a wytyczenie wykonuje się technikami geodezyjnymi. Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe opracowanie projektu oraz określenie położenia urządzeń kolidujących z inwestycją.

Geodezja w budownictwie

Dzięki naszej pracy przyspieszaliśmy procesy budowlane, realizując powierzone nam zadania

Dla potrzeb realizacji obiektów budowlanych, od budynków mieszkalnych poprzez obiekty kubaturowe i inżynieryjne świadczymy usługi dla firm budowlanych. W dotychczasowym dorobku mamy wiele obiektów, które wykonywaliśmy. Są to budynki wielorodzinne, budynki przemysłowe, obiekty inżynieryjne. Posiadamy liczne referencje. Dzięki naszej pracy przyspieszaliśmy procesy budowlane, realizując powierzone nam zadania z zaangażowaniem najlepszych dostępnych technologii.

Geodezja w drogownictwie i inżynierii lądowej

Oferujemy wykonywanie kompleksowej obsługi budowy dróg z infrastrukturą techniczną, obiektami inżynierskimi

Dynamiczny rozwój budowy dróg wymaga odpowiedniej obsługi geodezyjnej. Oferujemy wykonywanie kompleksowej obsługi budowy dróg z infrastrukturą techniczną, obiektami inżynierskimi. Wykorzystanie modelowania 3D oraz realizacja pomiarów w systemach sterowania maszyn drogowych, przygotowywanie modeli oraz odpowiedni nadzór nad przebiegiem prac jest niezbędny dla prawidłowej realizacji inwestycji drogowej. Pomiar rzeźby terenu, pomiary objętości mas, tyczenia i inwentaryzacje realizujemy dzięki sprawdzonym technologiom Leica Geosystems.

Geodezja w architekturze

Przedstawienie obiektów, rzeźby terenu w sposób umożliwiający wygodne i wydajne prace projektowe

Szanowni Państwo. Dzięki zaawansowanym technologiom pomiarowym oraz narzędziom do wizualizacji możemy wykonać szeroki zakres opracowań mających na celu przedstawienie istniejących obiektów, rzeźby terenu w sposób umożliwiający szybkie, wygodne i wydajne prace projektowe. Modele będące wynikiem naszych prac mogą mieć formę 2D i 3D. Wykonujemy prace dla potrzeb BIM oraz inwentaryzacji architektonicznych.

Geodezja w kolejnictwie

Prace geodezyjne dla potrzeb kolejnictwa realizujemy mapy do celów projektowych, tyczeń i inwentaryzacji obiektów

Prace geodezyjne dla potrzeb kolejnictwa realizujemy w zakresie wykonywania map do celów projektowych, tyczeń i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach kolejowych. Wykonujemy modele 3D obiektów na terenach kolejowych dla potrzeb projektowania i potrzeb remontowych.

Modelowanie 3D/NMT

Numeryczne modele terenu oraz modele 3D pozwalję na przedstawienie rzeczywistej rzeźby terenu i obiektów w wymiarze 3D.

Numeryczne modele terenu (NMT) oraz tworzenie modeli 3D obiektów pozwala na przedstawienie rzeczywistej rzeźby terenu, infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych w wymiarze 3D. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pozyskiwania danych o terenie i obiektach możemy dla Państwa wykonać numeryczne modele terenu oraz modele 3D obiektów.

Pomiary posadzek przemysłowych

Stosowane przez nas zagęszczenie punktów pomiarowych pozwala aproksymować nawierzchnię z dużą dokładnością

Wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne posadzek przemysłowych, które mają spełniać normy: VDMA, TR34, DIN 18202, DIN 15185. Dzięki unikalnej technologii pomiaru otrzymujemy wiarygodne wyniki o bardzo dużej dokładności. Stosowane przez nas zagęszczenie punktów pomiarowych, a także ich gęstość rozmieszczenia pozwalają aproksymować nawierzchnię z bardzo dużą dokładnością Wizualizacja wyników pomiarów jest przejrzysta i łatwa w interpretacji.

Geodezja w sporcie

Posiadamy stosowne świadectwo na okoliczność wykonywania obsługi obiektów sportowych akredytowanych przez PZLA

Wykonujemy obsługi obiektów sportowych, bieżni dla potrzeb różnych dyscyplin sportu. Prowadzimy obsługi geodezyjne stadionów lekkoatletycznych z dostosowaniem do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz wymogów International Association of Athletics Federations (IAAF). Przeprowadzenie prawidłowej obsługi geodezyjnej bieżni lekkoatletycznej z konkurencjami towarzyszącymi umożliwia uzyskanie certyfikatu na okoliczność zawodów sportowych akredytowanych przez PZLA. Posiadamy stosowne świadectwo na okoliczność wykonywania obsługi obiektów sportowych akredytowanych przez PZLA.

Geodezja w przemyśle

Oferujemy Państwu wysokie dokładności prac z dostosowaniem do wymogów i zadań

Dynamicznie rozwijający się przemysł jest przestrzenią do zastosowania nowoczesnych technologii pomiaru geodezyjnego. Usytuowanie elementów, konstrukcji, ciągów technologicznych wymaga odpowiedniej precyzji. Oferujemy Państwu wysokie dokładności prac z dostosowaniem do wymogów i zadań.